جنا یت

جنایت

مردی که  قبلاً می دانست پیر زنی تنهاست ومقداری هم طلا دارد، باعنوان ما مور اداره گاز وارد خانه می شود ، پیر زن متوجه می شود که اومامور اداره گاز نیست وبه همین خاطردر برابرش مقاومت می کند،وبااو درگیر می شود.دراین درگیری مرد ضربه ای به سر پیرزن مزند واو را می کشد.

تازه این یکی از کارهای که انجام داده بود.می گفت:با همین روش وارد خانه های مردم می شد وچون می دید زن خانه تنهاست پس ازآزارواذیت تمام طلاهای اورا سرقت می کرد.بعد  ا زخواندن این مطلب در روز نامه حوادث سرم درد گرفت،با خودم گفتم: خدایا کشورما اسلامی وهمه ما مسلمان،اما رفتارمان ...!!!!!!

/ 0 نظر / 14 بازدید