نماز


                                           نماز 

تا وقتی که فرزندان آدم، نمازش را به دقت و با شرایط و آداب می خواند، شیطان پیوسته

از او در وحشت و هراس است؛ پس اگر نماز را ضایع نموده (و در وقت مقرر آن به جا

نیاورد)، شیطان بر او چیره می شود و او را در گناهان کبیره انداخته و وی را گرفتار می

کند.                                                       بحار الانوار، ج۸۲ ص 202      

اخلاص درعبادت مخصوصاًدرنماز...

ماکه مسلمان هستیم ونمازیکی ازواجبات دین اسلام است برای خواندن آن چقدروقت

می گذاریم؟آیابجاآوردن این فریضه الهی راهمانگونه که اولیاٌدین وقرآن فرموده است انجام

می دهیم؟

یکی ازدوستان  می گفت؛وقتی چیزی رانتوانم پیداکنم،آن راموقعه خواندن نمازپیدامی

کنم،ویااگرفکری درذهن داشته باشم راههای رسیدن به آن رادرموقعه خواندن نمازامتحان

می کنم.

 

nbsp;

/ 0 نظر / 16 بازدید