دوست

دوست

درانتخاب دوست ازسه کس بپرهیز

خیانت‌کار- کسی که به خاطرتو، به دیگری خیانت کند؛ به تونیزخیانت خواهد کرد...

ستمگر- کسی که به خاطرتوبه دیگری ستم کند؛به تونیزستم خواهد کرد...

سخن‌چین- کسی که به خاطرتو،حرف دیگران راببرد وبیاورد؛ سخن تو را نیزپراکنده خواهدکرد.

میزان‌الحِکمَه،جلد6،صفحه 200،حدیث 10425(به نقل از بِحارُالاَنوارمرحوم مجلسی).

 

آیا ما در انتخاب دوست به چه معیارهایی توجه می کنیم؟ کسی که به ما سیگار تعارف می کند، یا کسی که ما را به مجالس های خصوصی و .... دعوت می کنند.  ما اگر به زندگی گذشته بعضی از کسانی که در گوشه زندان به سر می برند بنگریم از آنها میشنویم که می گویند در انتخاب دوست اشتباه کردیم و به این روز افتاده ایم. پس سعی کنیم در انتخاب دوست عجله نکنیم و به فرمایشات بزرگان گوش دهیم تا دوستی انتخاب کنیم که در پیشرفت ما کمک کند و ما را به عرش برساند نه به فرش.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید