روزی حلال

                                 روزی حلال...

می خواست یه شبه پولداربشه براش مهم نبود که ازچه راهی پول داربشه،صدهاباربهش گفتم کاری که انجام میدی درست نیست.بااین کارت جوونای مردم وبدبخت میکنی،پشت سرت آه ونفرین پدرومادراس،چندین خانوادرو ازهم می پاشی ،خلاصه ازماگفتن از اون نشنیدن.همش میگفت: درآمدخوبی دارم یه ماهه میلیونرمیشم کاری هم به کار دیگرون ندارم ،چی میگن وچه فکری می کنن.بعدازدوماه گرفتنش بامقدار زیادی شیشه وموادمخدروبراش حکم اعدام بریدن .

نمی دونم چی بگم؟واقعاماازهرراهی بایدپول دربیاریم؟وفقط وفقط به فکرخودمون باشیم؟

حدیث از پیامبر صلى الله علیه و آله:

هر کس روزى اى دارد که حتما به او خواهد رسید. پس هر کس به آن راضى شود، برایش پُر برکت خواهد شد و او را بس خواهد بود و هر کس به آن راضى نباشد، نه برکت خواهد یافت و نه او را بس خواهد بود. روزى در پى انسان است، آن گونه که اجلش در پى اوست                                                                     اعلام الدین ص 342              

ونیزمی  فرمایند: هرگاه لقمه ای حرام در شکم بنده ای از بندگان خدا قرار گیرد تمام فرشتگان زمین و آسمان او را لعنت می کنند(۶)؛ یعنی دوری رحمت الهی را از او درخواست می کنند. شاید علتش این باشد که دست به دعا بر می دارند و به خداوند متعال عرضه می دارند که خدایا این شخصی که غرق در نعمتهای حلال توست اما دست به حرام دراز کرده را از آن حلالهای بی شمارت محروم کن!                                                                                                      

/ 0 نظر / 13 بازدید