# دین_ازمنظراحادیث

دروغگویی

                                          دروغگویی...  یه روزاومدوگفت؛مادرم باماشین تصادف کرده والان هم بیمارستانه،تااسم مادرآورد تنم لرزیدسری گفتم،کمکی ازدست من برمیاد تروبه خدابگوتعارف نکنی ها،آروم گفت؛والاروم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

رفتارهای ماباهمسرخود

                                   رفتارهای ماباهمسر خود   آیاالگوی زندگی مادستورات قرآن است.پس چرادادگاههای خانواده مااین همه شلوغ است؟وخداوندمردوزن رامکمل هم آفرید نه درمقابل هم پس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید