رفتارهای ماباهمسرخود

                                   رفتارهای ماباهمسر خود

 

آیاالگوی زندگی مادستورات قرآن است.پس چرادادگاههای خانواده مااین همه شلوغ است؟وخداوندمردوزن رامکمل هم آفرید نه درمقابل هم پس برای رسیدن به آرامش باهم مهربان باشیم.

 در آیه 21 سوره روم آمده است:

از نشانه هاى او این است که از خود شما جفتهایى براى شما آفرید تا نزد ایشان آرامش یابید, و میان شما دوستى و مهربانى برقرار ساخت. همانا در این نشانه هایى است براى آنان که مى اندیشند.

/ 0 نظر / 15 بازدید